قیمت روز آجر و سفال

عکسمشخصات کالاابعاد واقعی
سانتیمتر
وزن هر عدد|کیلوگرمقیمت
ریال
ظرفیت
تک
ظرفیت
ده چرخ
ظرفیت
تریلی
آجر 7 سانت درجه یکآجرسفال 7 سانتی درجه یک20*20*71.756/5006500900013000
آجر 10 سانت درجه یک ممتازآجرسفال 10 سانتی درجه یک ممتاز19*19*926/5005000720011000
آجر 10 سانتی درجه یکآجرسفال 10 سانتی درجه یک18*18*81.86/2006000900013500
آجر 15 سانت درجه یک ممتازآجرسفال 15 سانتی درجه یک ممتاز19*19*1339/000350052007500
آجر 15 سانت درجه یکآجرسفال 15 سانتی درجه یک18*18*122.58/800400065009000
آجرسفال عایقدار 15 سانتی درجه یکآجر سفال عایقدار 15 سانتی درجه یک با فوم 2 سانت19*19*13313/000400052009000
آجر 20 سانتی درجه 1آجرسفال 20 سانتی درجه یک20*20*20411/500330053008000
آجر سفال عایقدار 15 سانت درجه یک طولیآجرسفال عایقدار 15سانتی درجه یک طولی فوم 5 سانت40*20*15833/000150022604000
آجر ده سوراخ 5 سانت زرد درجه یک- فلهآجر ده سوراخ 5 سانتی درجه یک ممتاز - زرد فله19*9*50.753/000135002000030000
آجر ده سوراخ 5 سانت زرد درجه یک - بسته بندیآجر ده سوراخ 5 سانتی درجه یک ممتاز - زرد بسته بندی19*9*50.754/000135002000030000
آجر ده سوراخ 55 سانتی درجه یک ممتاز- زرد فلهآجر ده سوراخ 5.5سانتی درجه یک ممتاز-زرد فله21.5*10*5.51.14/45095001350022000
آجر ده سوراخ 55 سانت درجه یک ممتاز-زرد بسته بندیآجر ده سوراخ 5.5سانتی درجه یک ممتاز-زرد بسته بندی21.5*10*5.51.15/50095001350022000
آجر ده سوراخ 5.5 سانت درحه یک ممتاز - قرمز فلهآجر ده سوراخ 5.5سانتی درجه یک ممتاز-قرمز فله21.5*10*5.51.358/50075001100017000
آجر ده سوراخ 5.5 سانت درحه یک ممتاز - قرمز بسته بندیآجر ده سوراخ 5.5سانتی درجه یک ممتاز-قرمز بسته بندی21.5*10*5.51.359/50075001100017000
آجر ده سوراخ 5.5 سانت کوره هافمن - زرد فلهآجر ده سوراخ 5.5سانتی کوره ای هافمن-زرد فله21*10*5.51.14/000100001350023000
آجر ده سوراخ دوقلو 10 سانت درجه یکآجر ده سوراخ دوقلو 10 سانتی درجه یک20*10*101.643006500950014500
آجر ده سوراخ عراقی 7 سانت درجه یک ممتاز-فلهآجر ده سوراخ عراقی 7 سانتی درجه یک ممتاز - فله11*23*7269005000750012000
آجر سه گلآجر سه گل درجه یک19*9*713/100100001500023000